Archive for Kwiecień, 2010

14 kwietnia 2010

Park Krajobrazowy

Jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

[Na podstawie definicji dostępnej na stronie www.definicja.com]

Reklamy